☘ Không nhận thẻ ăn cắp, lừa đảo, thẻ không xác minh nguồn gốc, thẻ rút từ tín dụng (visa), API game bài đấu api sẽ bị khóa.

Cần điền đúng seri, cố tình điền sai khiếu nại sẽ không xử lý

☘Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ hơn. Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop tại đây

Lịch sử đổi thẻ tại đây. Thông kê sản lượng tại đây

Thực nhận: 0đ

Bảng phí đổi thẻ cào

Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 17.3% 17.3% 17.3% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 16% 17.4%
VIP 18.3% 18.3% 18.3% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 17% 18.4%
THÀNH VIÊN 19.3% 19.3% 19.3% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 18% 19.4%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 16.8% 16.8% 16.8% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 16.3% 16.5%
VIP 17.8% 17.8% 17.8% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 17.3% 17.5%
THÀNH VIÊN 18.8% 18.8% 18.8% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 18.3% 18.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 28.3% 28.3% 28.3% 28.3% 28.3% 28.3% 28.3% 26.3% 26.5%
VIP 29.3% 29.3% 29.3% 29.3% 29.3% 29.3% 29.3% 27.3% 27.5%
THÀNH VIÊN 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 28.3% 28.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 15%
VIP 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 16%
THÀNH VIÊN 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 22% 21% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
VIP 23% 22% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
THÀNH VIÊN 24% 23% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
VIP 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%
THÀNH VIÊN 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%